Duke filluar nga viti 2014, Zyrat Komb?tare Tempus u shnd?rruan n? Zyrat Komb?tare Erasmus+ (ZKE ose NEO). Ato do t? vazhdojn? t? kryejn? t? nj?jtat funksione dhe detyra si p?r programin Tempus,? por duke e zgjeruar fokusin e tyre edhe n? programe t? tjera t? Erasmus+, ku Shqip?ria ?sht? e lejuar t? aplikoj?.
?
Zyra Shqiptare Erasmus+? funksion n? m?nyr? autonome, duke p?rfaq?suar interesat e Komisionit Evropian dhe p?rb?n nj? qend?r.....