Aplikoni per shk?mbime afatshkurtra n? Erasmus Mundus

Programi Erasmus Mundus i ofron ?do studenti, pedagogu apo t? pun?suari n? Institucionet e Arsimit t? Lart? ?mund?sin? e shk?mbimeve akademike afatshkurtra n? nj? mori universitetesh evropiane. Pjesmarrja n? program b?het n?p?rmjet aplikimit individual dhe kur ky rezulton i suksessh?m, Erasmus Mundus do t? mbuloj? t? gjith? shpenzimet ?e pjes?marrjes.

N? var?si t? ciklit t? shkollimit, periudha e shk?mbimit varion nga:

–????????? nj? semest?r deri n? nj? vit akademik p?r nivelin?bachelor,

–????????? nj? semest?r deri n? dy vjet p?r nivelin master,

–????????? 6 muaj deri n? 36 muaj p?r nivelin e doktorat?s;

–????????? 6 muaj deri n? 10 muaj p?r nivelin postdoktorat?;

–????????? 1 muaj p?r stafet akademike dhe administrative;

Gjuha e studimit ?sht? e ndryshme n? var?si t? universitetit prit?s.

P?r t? aplikuar n? Erasmus Mundus, klikoni n? linkun ?bashk?ngjitur dhe ndiqni hapat e m?poshtme:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/available_partnerships.php

Hapi 1: Zgjidhni nj? nga kat?r partneritet Erasmsu mundus“ TECH-WB, SUNBEAM, SIGMA, EUROWEB”;

Hapi 2 Shihni ofert?n akademike;

Hapi 3. Zgjidhni programin e shk?mbimit q? p?rputhet me fush?n tuaj akademike dhe nivelin e studimit (Bch, Master ose PhD);

Hapi 4. Shihni k?rkesat e programit t? studimit dhe afatin e aplikimit;

Hapi 5. Aplikimi b?het online n? adres?n e dh?n? n? partneritet.

How to complete the Application Package in Capacity Building

Please find in the following link instructions?for completing the Application Package in Capacity Building in the field of Higher Education (CBHE) part of ?KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices .

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ka2-cbhe-2015_instructions-for-applicants.pdf