ERASMUS+ OPPORTUNITIES FOR STUDENT AND STAFF

Programi Erasmus + i ofron ?do studenti shqiptar? mund?sin? e ndjekjes me burs? t? nj? programi t? plot? Masteri dhe Doktorature si dhe financimin e shk?mbimeve akademike afatshkurtra n? nj? mori universitetesh evropiane.

 

?Nj? student shqiptar mund t? aplikoj? p?r:

?

Master dhe Doktorat? e plot? (Action 1)

 

?T? gjith? t? interesuarit mund t? aplikojn? p?r t? fituar t? drejt?n e ndjekjes me burs??t??nj? Masteri apo Doktorate t? plot??n?p?rmjet –?Programeve t? p?rbashk?ta Erasmus Mundus (EM). K?to programe masterash dhe doktoraturash quhen t?? p?rbashk?ta pasi ?ofrohen nga nj? grup universitetesh t? bashkuar n? form? “konsorciumi” apo “partner?sh” dhe q? mund?sojn? fituesit t? zhvillojn? programin e tyre t? studimit n? dy apo m? shum? universitete Evropiane.

 

P?r list?n e plot? t? Erasmus Mundus Action 1, referohuni lidhjeve t? m?poshtme:

 

P?r list?n e plot? t? Masterave t? p?rbashk?t

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php

 

P?r list?n e plot? t? Doktoratave t? p?rbashk?ta:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php

 

* Aplikimet p?r k?t? komponent jan? aktualisht t? mbyllura, ?por do t? rihapen n? Tetor 2015. P?rgjith?sisht, ato q?ndrojn? t? hapura gjat? periudh?s Tetor- Dhjetor t? ?do viti.

 

Hapat e aplikimit/sugjerime p?r nj? aplikim t? suksessh?m:

 

-Identifikoni brenda list?s s? programeve q? ju ofrohen, ato programeve q? ju p?rshtaten m? shum? nga pik?pamja akademike

 

-Hulumtoni webistin e programit/eve q? keni zgjedhur. Aplikimi juaj do t? b?het drejtp?rdrejt? tek programi i zgjedhur, (p?rgjith?sisht) n?p?rmjet websitit t? tij.

 

-Shikoni me v?mendje udh?zimet p?r aplikimin n? program. Sigurohuni q? i keni kuptuar t? gjith? hapat dhe k?rkesat e tij, ve?an?risht dokumentet e k?rkuara p?r dosjen e aplikimit.

 

-Mbani n? v?mendje afatin e fundit t? aplikimit, duhet ta d?rgoni aplikimin para p?rfundimit t? tij.

 

-Esht? e k?shillueshme t? filloni her?t, duke qen? se ju do duhet t’i? bashk?ngjisni aplikimit tuaj? edhe nj? s?r? dokumentesh t? tjer?. Dokumentet q? ?k?rkohen, (kryesisht) p?rfshijn? : Nj? let?r motivimi; dy letra rekomandimi; diplom?n dhe list?s e notave;?d?shmin? e gjuh?s angleze t? mbrojtur me IELTS ose TOEFL. Gjithsesi, n? faqen e internetit t? masterit ose PHD do t? merrni nj? informacion akoma m? specifik dhe p?r provime t? tjera t? gjuh?s angleze q? pranohen p?r aplikimin, numrin e pik?ve t? k?rkuara, situatat kur studimet e m?parshme jan? kryer n? k?t? gjuh? etj.)

-Siguroheni q? dokumentet e k?rkuara t? ken? p?rkthimin n? Anglisht (n? rast se nuk parashikohet ndryshe).

 

-B?jeni aplikimin direkt online sipas k?rkesave t? programit.?

 

Nj? student shqiptar mund t? aplikoj? edhe p?r periudha t? shkurtra studimi n?:

?

Programet e shk?mbimeve afatshkurtra (?Partneritetet EM) (Action?2)

?Programi Erasmus Mundus i ofron ?do studenti, pedagogu apo t? pun?suari n? Institucionet e Arsimit t? Lart? ?mund?sin? e shk?mbimeve akademike afatshkurtra n? nj? mori universitetesh evropiane. Aktualisht kjo ?mund?si p?rfitohet duke aplikuar n? kat?r partneritetet Erasmus Mundus, p?r periudh?n p?rkat?se t? shk?mbimit.

TECH-WB- ?Partner?t Shqiptar?: Universiteti “Fan Noli” Kor??, Universiteti Bujq?sor i Tiran?s, Universiteti “Ismail Qemali” i Vlor?s, Universiteti “Eqrem ?abej” i Gjirokastr?s, Universiteti “Luigj Gurakuqi” i Shkodr?s.

Koh?zgjatje e shk?mbimit:

 • Bachelor?: 1 semest?r deri n? 1 vit akademik;
 • Master?: 1 semest?r deri n? 2 vite akademik?;
 • PhD?: 6 muaj deri n? 34 muaj;
 • Postdoc?: 6 muaj deri n? 10 muaj;
 • Staf administrativ? 1 muaj;

? Disiplinat kryesore akademike n? TECH-WB: TIK, inxhinieria dhe energjetika, mbrojtja e mjedisit, bujq?sia, minierat, drejt?sia, administrim biznesi, administrimi publik, marr?dh?nie nd?rkomb?tare, ?turizmi dhe trash?gimia kulturore, gjuh?t e huaja)

Link: http://green-tech-wb.uvigo.es/

SUNBEAM– ?Partner?t Shqiptar?: Universiteti Bujq?sor i Tiran?s dhe Universiteti “Aleksand?r Moisiu” i Elbasanit.

Koh?zgjatje e shk?mbimit:

 • Bachelor?: 1 semest?r deri n? 10 muaj;
 • Master?: 1 semest?r deri n? 2 vite akademik?;
 • PhD?: 6 deri n? 36 muaj;
 • Postdoc?: 6 deri n? 10 muaj;
 • Stafi akademik dhe administrativ:? 1-3 muaj;

?Disiplinat kryesore akademike : shkencat bujq?sore, arkitektura dhe planifikimi hap?sinor, art dhe dizajn, biznes dhe menaxhim, gjeologji dhe gjeografi, shkenca humane, gjuh?si, drejt?si, informatike dhe matematike, shkenca natyrore, shkenca shoq?rore, TIK

?????????? ? Link: http://www.sunbeam.univpm.it/

EUROWEB – Partner?t Shqiptar?: Universiteti “Luigj Gurakuqi” i Shkodr?s.

Koh?zgjatje e shk?mbimit:

 • Bachelor?: 10 muaj;
 • Master?: 10 ose 20 muaj;
 • PhD?: 18 deri n? 34 muaj;
 • Postdoc: 10 muaj;
 • Stafi akademik dhe administrative: 3 muaj;

Disiplinat kryesore akademike : inovacioni, inxhinieria elektrike dhe kompjuterike, inxhinieria financiare dhe shkencat mjedisore

Link: http://www.mrtc.mdh.se/euroweb/index.php

SIGMA – Partner?t Shqiptar?: Universiteti “Aleksand?r Moisiu” i Elbasanit, Universiteti “Ismail Qemali” i Vlor?s, Universiteti Europian i Tiran?s;

Koh?zgjatje e shk?mbimit:

 • Bachelor?: 5 deri n? 10 muaj;
 • Master?: 5 deri n? 22 muaj;
 • PhD?: 5 deri n? 34 muaj;
 • Postdoc: 6 muaj;
 • Stafi akademik dhe administrative:? 1 muaj;

Disiplinat kryesore akademike : shkencat bujq?sore, arkitektura dhe planifikimi hap?sinor, art dhe dizajn, biznes dhe menaxhim, gjeologji dhe gjeografi, shkenca humane, gjuh?si, drejt?si, informatike dhe matematike, shkenca natyrore, shkenca shoq?rore, shkenca komunikimi dhe TIK

Link: https://portal.uw.edu.pl/web/sigma/about-sigma

 

Kushtet baz? t? aplikimit:

– studenti duhet t? jet? i regjistruar? pran? nj? universiteti shqiptar n? momentin e aplikimit;

– studenti duhet t? kthehet dhe diplomohet? pran?? universitetit shqiptar pas kryerjes s? periudh?s s? shk?mbimit;

-studenti nuk duhet t? ket? ndjekur studimet apo punuar p?r nj? periudh? 12 mujore gjat? 5 viteve t? fundit n? nj? nga shtetet e BE-s?;

-p?r shk?mbimet akademike n? nivelin bachelor, lejohen t? aplikojn? vet?m student?t e universiteteve shqiptare partnere brenda secilit program (shih m? sip?r).

-p?r shk?mbimet akademike n? nivelin Master, PHD, Post-doc lejohen t? aplikojn? n? kategorin? T2 edhe student?t e universiteteve shqiptare q? nuk jan? partnere brenda secilit program. Kushti i vet?m ?sht? q? studenti t? jet? i regjistruar?n? k?to nivele pran? nj? universiteti shqiptar n? momentin e aplikimit

– Aplikant?t duhet t? ken? mbaruar t? pakt?n 1 vit t? plot? akademik (60 ECT) n? momentin e aplikimit,

– Aplikant?t duhet t? ken? njohjen dhe mbrojtjen e gjuh?s s? universitetit ku do t? kryhet shk?mbimi. Provimi dhe niveli i k?rkuar ndryshojn? sipas universitetit prit?s.

* Aplikimet p?r k?t? komponent jan? aktualisht t? mbyllura, ?por do t? rihapen n? N?ntor 2015. P?rgjith?sisht ato q?ndrojn? t? hapura gjat? periudh?s N?ntor-Mars t? ?do viti.

Mund?si t? tjera.

Erasmus + krijon dy mund?si t? reja p?r student?t dhe stafet universitare shqiptare n?p?rmjet projekteve institucionale:

 1. Shk?mbimet afatshkurtra p?r stafet dhe student?t (Credit Mobility)

Ky komponent mund?son financimin e shk?mbimeve p?r:

 • Student?t: 3 deri n? 12 muaj;
 • Praktika profesionale: ?2 deri n? 12 muaj;
 • Stafin akademik dhe administrativ: 5 dit? deri n? 2 muaj.

Q? shk?mbimet t? jen? aktive p?r k?t? komponent duhet q??universitetet shqiptare t? lidhin marr?veshje nd?rinstitucionale me universitet nga vendet e Programit q? kan? ende buxhet t? mbetur nga raundi i par? i aplikimeve, si vijon:?Franc?, Mbret?ri e Bashkuar, Spanj?, Gjermani, Belgjik?, Suedi, Portugali, Irland?, Danimark?, Austri.

Hapi i par?: Universiteti shqiptar zgjedh partnerin me t? cilin do t? kryej? shk?mbimet;

Hapi i dyt?: Negociohen shk?mbimet: numri i student?ve dhe i stafit, njohja e periudh?s s? studimit, etj.

Hapi i tret?: Universiteti evropian b?n aplikimin pran? Agjencis? Komb?tare n? em?r t? universitetit shqiptar.

P?r m? tep?r: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm

 1. Komponentit special p?r shk?mbime n? kuad?r t? projekteve “Rritja e kapaciteteve n? Arsimin e Lart?” ose ish-projektet Tempus.

Kur universitetet shqiptare p?rgatisin dhe aplikojn? n? projekte p?r rritjen e kapaciteteve, ata mund t? p?rfshijn? edhe nj? komponent shk?mbimesh?q? mbulohet financiarisht nga projekti?p?r:

 • Student?t: 3 deri n? 12 muaj;
 • Praktika profesionale: ?2 deri n? 12 muaj;
 • Stafin akademik dhe administrativ: 5 dit? deri n? 2 muaj. ?

Field Monitoring Visit for the Tempus Project “Innovation and Implementation of the Curriculum Vocational Studies in the Field of Digital Television and Multimedia – RICUM”

The NEO + staff conducted the field monitoring visit on the Tempus RICUM project. This activity was organized at the University “Aleksander Moisiu” premises, on 25 May 2015.

The 3 year RICUM project supports the development and implementation of digital television and multimedia in Western Balkan countries, through innovating vocational studies curriculum and designing curriculum for specialized professional studies in the field of M&DTV.

The Project is prepared by the VISER School of Electrical Engineering and Computer Science Applied Studies from Serbia in cooperation with 11 partner institutions from France, Slovenia, Serbia, Bulgaria, Montenegro and Albania.

Link:?http://www.ricum.edu.rs/

/"" /"" /""

Second round call in ERASMUS + KA1 “International Credit Mobilities”.

Pas mbylljes s? raundit t? par? t? aplikimeve, Komisioni Evropian ka vendosur t? hap? nj? raund t? dyt? aplikimesh vet?m p?r komponentin KA1 t? Erasmus+?International Credit Mobility”. ?Ky komponent ka n? qend?r vet?m shk?mbime student?sh dhe stafesh akademike dhe administrative.?Koh?zgjatja e shk?mbimeve p?r student?t do t? jet? nga 3-12 muaj, p?r stafet akademike dhe administrative 5 dit? deri n? dy muaj.

Ai konsiston n? lidhjen e marr?veshjeve dy paleshe nd?rinstitucionale midis universiteteve shqiptare dhe universiteteve nga disa vende? t? Programit q? kan? ende buxhet t? mbetur nga raundi i par? i aplikimeve, si vijon: Gjermani, Franc?, Mbret?ri e Bashkuar, Austri, Belgjik?, Bullgari, ?eki, Danimark?, Estoni, Finland?, Irland?, Letoni, Malt?, Norvegji, Poloni, Portugali, Spanj?, Maqedoni

Koh?zgjatja e projekteve t? reja do t? jet? e kufizuar me 16 muaj nd?rsa zbatimi i tyre do t? filloj? n? 1 shkurt 2016.

Si t? aplikojm??

Hapi i par?: Aplikimi n? k?t? faz? ?sht? vet?m institucional dhe jo individual. Universiteti shqiptar zgjedh universitetin partner me t? cilin do t? kryej? shk?mbimet. Universiteti duhet t? jet? detyrimisht nga nj? prej vendeve t? m?sip?rme;

Hapi i dyt?: S? pari shprehet interesi p?r t? marr? pjes? n? projektet e “International Credit Mobility”. N? rast se universiteti i zgjedhur bie dakord n? parim, negociohen shk?mbimet: numri i student?ve dhe i stafit, njohja e periudh?s s? studimit, etj. Ky negocim konsiston n? diskutimin e marr?veshjes nd?r-institucionale e cila ndodhet n? linkun n? vijim. Kjo marr?veshje do t? n?nshkruhet nga rektor?t p?rkat?s ose nga p?rfaq?suesit e tyre ligjor?.

P?r universitetet q? nuk kan? programe n? gjuh? t? huaj, shk?mbimet e student?ve do t? k?rkohen nga universiteti shqiptar n? drejtim t? universitetit t? zgjedhur. Shk?mbimet e stafit mund t? jen? n? t? dy drejtimet p?r q?llime m?simdh?nieje ose trajnimi.

Hapi i tret?: Universiteti evropian (jo ai shqiptar) plot?son formularin e aplikimit n? em?r t? universiteteve partnere q? ka zgjedhur dhe e dor?zon at? pran? Agjencis? Komb?tare n? vendin e tij.

AFATI I FUNDIT P?R APLIKIM: DATA 24 Shtator 2015.

P?r m? tep?r:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/2015/documents/higher-education-student-staff-mobility_en.pdf